Reblog: Rekapitulering av övningsverksamhet 1-2 Kv 2013.

Detta är en reblog av bloggaren Jägarchefens strålande sammanfattning. Originalet hittar du här på Jägarchefens blogg

Laatimani suomenkielinen käännös löytyy täällä.

Varit mycket jobb de senaste veckorna och det fortsätter de närmsta veckorna, därav inaktivitet på bloggen. Men försökt ta mig tid under skriva det det här inlägget för att försöka belysa del av den ryska övningsverksamheten som genomförts under första och andra kvartalet 2013. Det är lät att hamna i ett konstant informationsflöde så ibland är det bra att stanna upp och rekapitulera vad som genomförts. De övningar som belyses är de som fått störst mediagenomslag dock ej i Sverige men internationellt.

Ni kommer även märka att vissa saker är ändrade från tidigare inlägg som skrivits om övningsverksamheten det är främst för att informationsläget (läs fler källor finns) blivit bättre än vad det var när inläggen skrevs.

BAKGRUND

Ladoga 2013. Övning för luftstridskrafterna som genomfördes mellan 130322 och 130329, ingående luftstridskrafter var från MD V, övningen kom att bestå av ca 1000 soldater och 70 luftfarkoster. Varav luftfarkosterna var MIG-31, MIG-25RB, SU-27, SU-24M, SU-24MR, MI-8 och MI-24. Ingående övningsmoment var lufttankning, landning på okända flygbaser/-fält, flygspaning, luftförsvar och understöd till marktrupp.

Under övningen kom över 400 flygföretag att genomföras under såväl dager som mörker. Flygföretagen kom att utgå från tre flygbaser, Khotilovo, Chkalov och Besovets. En hög grad av tillämpning i övningen kom att ske främst avseende piloternas förmåga att upptäcka och bekämpa luft- och markmål.

Strategiska bombflyget. I slutskedet av Ladoga 2013 genomförde även det ryska fjärrflyget en egen övning – observera denna ingick EJ i Ladoga 2013 – ingående i denna övning var bl a följande luftfarkoster TU-160, TU-95MS, TU-22M3 och A-50. Syftet med denna övning var att öva strategisk avskräckning, vilket genomfördes med anflygningar mot ett flertal platser/punkter varav Sverige var ett. Närmre beskrivning av denna övning krävs ej iom att den belysts på flertalet bloggar och nyhetsmedier senaste veckan tack vare @reservofficers förnämliga inhämtning!

Beredskapskontroll 1(2). Denna beredskapsövning genomfördes i MD C(entral) och S(yd) mellan 130218 och 130221. Den kom att omfatta ca 7 000 man och hundratalet fordon/artilleripjäser o dyl samt 48 luftfarkoster bl a SU-24, SU-25, IL-76, MI-8, MI-24. Det övergripande syftet med övningen var att kontrollera beredskapen/stridsvärdet samt utbildningsståndpunkten hos de utsedda förbanden.

227. Regementet ur 98. Luftlandsättningsdivisionen i Ivanovo (MD V) och 4. Flygarmén kom att få mycket beröm under denna kontroll. 227. Regementet kom att förflyttas från Ivanova till Steps med hjälp av 20 transportplan av typ IL-76. Vid landning kom förbandet att ansätta en taktisk förflyttning på 100 km till Chebarkul och därefter påbörja lösande av uppgifter.

Ur 4. flygarmén kom främst attackflyget att lyftas fram för dess lyckade insatser under beredskapskontrollen. Dock lyckades vissa flygplan ej fälla sin last över anvisade mål. En faktor som belystes var att enbart ca 66% av luftfarkosterna kunde utnyttjas vilket sågs som mycket allvarligt och detta skulle åtgärdas med omedelbar verkan.

Träffresultat med stridsvagn och pansarskyttefordon var i vissa fall undermåligt. Förare och mekaniker uppvisade en låg utbildningsståndpunkt vilket kom att resultera i skadade fordon främst från 28. mekaniserade brigaden (MD C). Samt yngre officerare hade låg kunskap avseende materiel ingående i dess enheter.

Vad som även kom att framföras var vakthavandebefäls (VB) långsamma respons tid på beredskapsordern som kom samt dess låga utbildningsståndpunkt hur denna skulle förmedlas för att höja förbandens stridsberedskap.

Kritik kom även att framföras rörande den privatisering som har genomförts kring främst reparationsresurserna vid förbanden och att dessa saknade egna för reparation och avhjälpande underhåll.

Parallellt med denna övning genomförde även 12. GUMO en (vad jag tolkat) beredskapsövning. Denna övningen genomfördes inom MD V, förflyttning av både taktiska och strategiska kärnvapen skall ha genomförts till/i närheten av angränsande Europeiska länder. En stor mängd kärnvapen skall ha förflyttats samtidigt vilket kom att föranleda viss oro. Det som genomfördes skall ha varit en frambasering av kärnvapen till förvaringsplatser från centrala depåer.

Beredskapskontroll 2(3). Denna genomfördes mellan 130328 – 130330 inom MD S. Beredskapskontrollen kom omfatta över 7100 man, ca 250 pansarskyttefordon, ca 50 artilleripjäser och ca 20 luftfarkoster (SU-24, IL-76, MI-28N, MI-35 och MI-8) samt ca 30 fartyg av olika slag. Det övergripande syftet med beredskapskontrollen var att testa beredskapen/stridsvärdet samt förmågan till samverkan mellan enheter.

En bataljon ur 106. Luftlandsättningsdivisionen i Tula (MD V) samt delar ur 45. avdelta luftlandsättningsregementet (MD V) utanför Moskva deltog även i övningen. Bataljonsenheten ur 106. luftlandsättningsdivisionen prövades i lösande av stridsuppgifter i okänd terräng med dess ingående vapensystem. 45. luftlandsättningsregmentet löste spaningsuppgifter syftandes till att möjliggöra landstigning med marininfanteri.

Enheterna ur Svartahavsflottan övade bl a åtgärder vid luft- och sjöanfall samt sjöstrid, navigering, minröjning, åtgärder vid skadat skepp samt landstigning med marininfanteri. Ingående luftenheter genomförde navigeringsövningar i kust och bergsterräng, mörkerflygningar samt stridsövningar såsom understöd vid landstigning.

Landstigning med marininfanteri genomfördes vid Opuk i anslutning till Feodosia mot vad som var en oförsvarad kuststräcka. Ur Svartahavsflottan deltog följande landstigningsfartyg Azov (Ropucha-II), Saratov (Alligator), Nicholas Phylchenkov (Alligator) och Novocherkassk (Ropucha-I) ur Östersjöflottan Kaliningrad (Ropucha) och Alexander Shabalin (Ropucha). Enheten ur Östersjöflottan utgjorde skenlandstigningsstyrka och enheten ur Svartahavsflottan den riktiga landstigningsstyrkan.

Beredskapskontrollen som helhet sågs som mycket lyckad, man ansåg att personal väl hade mött upp mot de ställda uppgifterna. Brister i främst ledningssystem påtalades efter genomförd analys av övningen.

Beredskapskontroll 3(4). Denna genomfördes mellan 130527 och 130530 den kom att involvera 8,700 soldater, 185 luftfarkoster och 240 militära fordon av olika slag och genomfördes i MD V. Övningen syftade till att kontrollera statusen på luftstridskrafterna och luftförsvarsförbanden inom MD V. Scenariot var att motståndaren genomförde omfattande luftstridsföretag mot Ryssland både med kryssningsrobotar och flygplan. Övningen kom att genomföras i kraftig elektroniskt störd miljö.

Luftstridsförbanden kom att öva luftstrid dels mot anflygande luftfarkoster dels mot kryssningsrobotar. Övningen kom att genomföras dels under dager dels under mörker och genomförande av lufttankning samt stridsledning och luftbevakning från flygplan kom även att genomföras under övningen.

Lufttransportsförbanden kom att genomföra omgruppering av S-300 batterier från dess ordinarie gruppering till Ashuluk övningsområde. Fler övningsmoment kan ha genomförts av dessa förband, men är enbart detta jag funnit i dagsläget.

Vad avser luftförsvarsförbanden omgrupperades fyra (4) regementen med S-300 till Ashuluk övningsområde genom flygtransport där dessa genomförde sina övningsmoment. Av vad som framgått lyckades man bekämpa alt nedkämpa 9 av 11 simulerade kryssningsrobotar som anföll Ryssland utifrån de tidigare givna övningsförutsättningarna.

Initiala slutsatser man dragit av denna beredskapsövning är att ledningssystemen fortfarande ej är tillfyllest för att kunna lösa ställda uppgifter. Övningens resultat som helhet var dock tillfyllest för övningsledningen i och med att man anser att det Ryska luftförsvaret kan hävda dess territorium mot så väl flyg som kryssningsrobotar samt President Putin även var tillfyllest.

Övrigt. Utöver dessa större övningar som erhållit massmedial belysning har en stor mängd bataljonsövningar genomförts. Samt att man nu under tredje kvartalet skall genomföra cirka 500 mindre övningar.

INNEBÖRD

Genomgående i beredskapskontrollerna är att ledningssystemet framhävs som en svaghet dels att personalen ej kan handha det dels att det ej fungerar på ett adekvat sätt. Detta är en svaghet som en motståndare till Ryssland mycket väl skulle kunna utnyttja för att uppnå ett ledningsövertag vid ett avgörande tillfälle.

Luftlandsättnings- och marininfanteriförbanden verkar generellt sett hålla en hög kvalitet i och med att det är främst dessa förband som lyfts fram vid beredskapskontrollerna som förband som mött upp till de ställda kraven.

Tre större övningar genomfördes mer eller mindre parallellt med viss överlappning Ladoga’13, Fjärrflygets avskräckningsövning samt Beredskapskontroll 2. Geografiskt var det inom MD V och MD S som övningarna skede samt fjärrflyget täckte en större yta. Detta kan tyda på att Generalstaben genomförde någon form av ledningsövning under denna tidpunkt m h t den stora numerär som övades samtidigt.

Just fjärrflygets avskräckningsövning samt Ladoga’13 tål att belysas lite mer. Det scenario man lätt kan måla upp är att man dels hejdade västliga luftstridskrafter (Ladoga) dels slog mot västliga länder med hjälp av fjärrflyget. Utifrån den bild som @reservofficer fann så kan man tydligt se hur fjärrflyget måste flyga parallellt med Finland för att ta sig ut mot Atlanten. Att man då parallellt övade i MD V i anslutning till Finland för att möta en motståndare med luftstridskrafter kan tyda på att man övade hur man skulle slå mot t ex NATO vid ett angrepp.

Luftförsvarsförbanden verkar inom MD V hålla en hög standard för att kunna möta en hög teknologisk motståndare i och med att dess beredskapskontroll genomfördes under kraftig elektronisk krigföring, detta med den integrering som är genomförd med Vitryssland och tänkta frambaseringen av luftstridskrafter samt luftförsvarsförband kommer utgöra en mycket adekvat bufferzon för Ryssland.

Att man övat alternativt genomfört frambasering av taktiska och strategiska kärnvapen tycker jag personligen är rätt oroande m h t att det tyder på att man tagit ett steg tillbaka från de tankegångar man hade från mitten av 80-talet dvs att man skulle enbart förlora på att använda kärnvapen.

SLUTSATSER

Samtliga försvarsgrenar har under första och andra kvartalet blivit utsatt för beredskapskontroll, detta kan tyda dels på att högre chef vill erhålla en tydlig bild av hur reformeringen av de väpnade styrkorna går dels på att man ej tillfullo litar på de rapporter man får och själv vill skapa sig en bild avseende statusen på de väpnande styrkorna.

Enligt klassiskt manér verkar Ryssland öva mindre men strategiskt viktiga förband inom ramen för för större övningar. Detta har sina fördelar att man till del kan maskera den verksamheten och t ex radiokommunikation o dyl kan döljas i det allmänna bruset vilket försvårar dels inhämtning dels förmågan att kunna dra adekvata slutsatser.

Vad vi kan se är att vid minst två tillfällen har man övat ingående delar i kärnvapentrupperna inom ramen för större övningar. Dessa förband bör man hålla under uppsikt vid Zapad’13 för att kunna få en tydliga bild av hur man rent operativt tänker lösa uppgifter i och med det doktrinära uttalandet om användande av kärnvapen i händelse av en konflikt.

Rörande låg nivå tycker jag personligen att den senaste beredskapskontrollen inom MD V tydligt visar på att man ej har en låg nivå inom de Väpnade styrkorna, de har helt klart förband och materiel som har en betydligt högre förmåga än våra egna förband.


Tack Jägarchefen! Du kan också följa Jägarchefen på Twitter.

Yhteenveto Venäjän harjoitustoiminnasta Q1-Q2/2013

Tämä on käännös vastustajan organisaatiota, kalustoa ja taktiikkaa/taistelutekniikkaa loistavasti seuraavan ruotsalaisen bloggaajan Jägarchefenin hyvästä koosteesta. Käännös sovituksineen suomalaiselle yleisölle, virheineen ja korostuksineen on minun laatimani.

Detta är en reblog av Jägarchefens inlägg Rekapitulering av övningsverksamhet 1-2 Kv 2013. Översättningen till finska är min, liksom de ändringar jag gjort för att anpassa för finska läsare, samt de fel och nyanser som finns.

Viime aikoina on ollut paljon töitä ja se jatkuu lähimpien viikkojen aikana, mistä johtuu myös blogin hiljaisuus. Olen yrittänyt varata aikaa tämän kirjoittamiseen. Tarkoituksena on tarkastella osaa Venäjän asevoimien vuoden 2013 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen harjoitustoiminnasta. On helppoa ajatua jatkuvan tiedon virtaan, joten välillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan tapahtunutta. Harjoitukset, joita tarkastelen, ovat suurinta kansainvälistä medianäkyvyyttä saaneet, joskin näkyvyys Ruotsissa on ollut rajoitetumpaa.

Tietyt asiat ovat muuttuneet aiemmista harjoitustoimintaa koskeneista kirjoituksistani. Syynä tähän on pääasiassa tietotilanteen parantuminen (lue: enemmän lähteitä).

TAUSTA

Ladoga 2013. Ilmavoimien (VVS) harjoitus toteutettiin 22—29.3.2013. Osallistuvat VVS joukot olivat läntisestä sotilaspiiristä (LÄNSP). Harjoituksen vahvuus oli 1000 sotilasta ja 70 ilma-alusta. Ilma-alukset olivat MiG-31, MiG-25RB, Su-27, Su-24M, Su-24MR, Mi-8 ja Mi-24. Harjoituksen aiheet olivat ilmatankkaus, tuntemattomalle kentälle laskeutuminen, ilmatiedustelu, ilmapuolustus ja maajoukon tukeminen.

Harjoituksen aikana tehtiin yli 400 lentosuoritetta päivä- ja yöaikaan. Lennot tehtiin kolmesta tukikohdasta, jotka olivat Khotilovo, Chkalov ja Besovets. Soveltamisen aste oli korkea, eritysesti koskien ohjaajien kykyä havaita ja tuhota ilma- ja maamaaleja.

Strategiset pommikoneet. Ladoga 2013 -harjoituksen loppuvaiheessa VVS:n kaukotoimintailmavoimat (Дальняя Авиация, DA) toimeenpani oman harjoituksen. Kyseinen harjoitus EI sisältynyt Ladoga 2013 -harjoitukseen. Harjoitukseen osallistui mm. seuraavia ilma-aluksia: Tu-160, Tu-95MS, Tu-22M3 ja A-50. Tämän harjoituksen tarkoituksena oli harjoitella strategista pelotetta, mikä toteutettiin lentoina useisiin kohteisiin, joista Ruotsi oli yksi. Lähempää kuvausta tästä harjoituksesta ei tarvita, sitä on käsitelty useammassa blogissa ja uutismediassa viime viikolla @reservofficer1:n erinomaisen tiedonkeruun ansiosta.

SvD grafik. Alternativ länk http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-har-ovade-ryssland-anfall-mot-sverige_8108914.svd
Bombplan överraskade på långfredagen

Valmiusharjoitus 1(2). Harjoitus toimeenpantiin keskisessä (KESKSP) ja eteläisessä (ESP) sotilaspiirissä 18—21.2.2013. Harjoitukseen osallistui 7 000 miestä, noin sata ajoneuvoa, tykkiä ym. ja 48 ilma-alusta, mm. Su-24, Su-25, Il-76, Mi-8, Mi-24. Harjoituksen päämääränä oli tarkastaa valittujen joukkojen valmius, taistelukunto ja koulutus.

227(?)/98. MhlDiv (Ivanovo) ja 4. IIPJOPO saivat kiitosta tämän harjoituksen aikana. 227. MhlR siirrettiin Ivanovosta Stepsiin (?) 20:lla Il-76 kuljetuskoneella. Laskeutumisen jälkeen rykmentti suoritti 100 km:n taktisen siirtymisen Cherbakuliin (?) ja aloitti taistelutehtävänsä suorittamisen.

4. IIPJOPO:n onnistuineista suorituksista vastasivat rynnäkköhävittäjät. Jotkut koneet eivät kuitenkaan onnistuneet pudottamaan asekuormaansa osoitettuihin maaleihin. Yksi esille noussut tekijä oli ilma-alusten alhainen käytettävyys (n. 66 %), mitä pidettiin vakavana puutteena ja joka käskettiin välittömästi korjattavaksi.

Osumatarkkuus panssarivaunuilla ja taisteluajoneuvoilla oli joissain tapauksissa heikkoa. Ajajien ja mekaanikojen osaaminen todettiin alheiseksi, mikä johti ajoneuvovaurioihin erityisesti 28.(?) mekanisoidussa prikaatissa (KESKSP). Nuoremmilla upseereilla oli heikko tuntemus yksikköjensä materiaalista.

Harjoituksessa todettiin myös päivystävien upseerien hidas vasteaika annettuun valmiuden kohottamiskäskyyn ja huono osaaminen sen välittämisessä eteenpäin komentoketjussa yhtymien valmiuden kohottamiseksi.

Toimeenpantu logistiikan yksityistäminen sai myös kritiikkiä – yhtymillä havaittiin puutteita kunnossapidon ja korjauksen kyvyisssä.

Samanaikaisesti tämän harjoituksen kanssa 12. GUMO toimeenpani (tulkintani mukaan) valmiusharjoituksen. Tämä harjoitus toteutettiin LÄNSP:ssä. Harjoitus käsitti sekä taktisten että strategisten ydinaseiden siirtämisen eurooppalaisten rajavaltioiden läheisyyteen. Suuren määrän ydinaseita kerrotaan siirretyn, mikä loi tiettyä huolestuneisuutta (länsivaltojen taholta) . Kyseessä lienee ollut ydinaseiden siirtäminen eteen työnnnettyihin tukikohtiin keskusvarastoista.

Valmiusharjoitus 2(3). Toimeenpantiin 28.—30.3.2013 ESP:n alueella. Osallistui yli 7 100 sotilasta, n. 250 taisteluajoneuvoa, n. 50 tykkiä ja n. 20 ilma-alusta (Su-24, Il-76, Mi-28N, Mi-35 och Mi-8) sekä 30 eri tyyppistä alusta. Päämääränä tarkastaa valmius/taistelukyky sekä eri joukkojen välinen yhteistoiminta.

A ship of the Russian Black Sea Fleet during large-scale military exercises Russian President Vladimir Putin ordered while flying back from the South African Republic to Moscow. (Screen shot of a video of Zvezda TV channel). (Source: RIA Novosti)

 

Pataljoona/106. MhlDiv (Tula, LÄNSP) sekä osia 45. ErTiedR (Moskova, LÄNSP) osallistui harjoitukseen. 106. MhlDiv:n pataljoonaa (kaikkine asejärjestelmineen) testattiin taistelutehtävissä ennalta tuntemattomassa maastossa.

45. ErTiedR suoritti tiedustelutehtäviä tarkoituksena mahdolistaa merijalkaväen maihinnousuoperaatio.

Mustanmeren laivaston (TF) yksiköt harjoittelivat toimintaa meri- ja ilmahyökkäyksessä sekä meritaistelussa, navigointia, miinanraivausta, toimintaa alusvauriossa sekä merijalkaväen maihinnousua. Osallistuvat ilmayksiköt harjoittelivat lentosuunnistusta rannikko- ja vuoristo-oloissa, pimeälentoa sekä taisteluharjoituksia ja maihinnousun lähitulitukea.

Merijalkaväen maihinnousu suoritettiin Opukissa puolustamatonta rannikkokaistaletta kohti. TF:stä osallistuivat maihinnousualukset Azov (Ropucha-II), Saratov (Alligator), Nicholas Phylchenkov (Alligator) ja Novocherkassk (Ropucha-I) ja Itämeren laivastosta (BF) Kaliningrad (Ropucha) ja Alexander Shabalin (Ropucha). BF:n osasto muodosti harhautusosaston ja TF:n osasto varsinaisen maihinnousuosaston.

Valmiusharjoitusta pidettiin kokonaisuutena onnistuneena ja henkilöstön katsottiin kohdanneen tehtävien asettamat vaatimukset. Päättyneen harjoituksen analysointi toi esille puutteita lähinnä johtamisjärjestelmissä.

Valmiusharjoitus 3(4). Toimeenpantiin LÄNSP:n alueella 27.—30.5.2013. Vahvuus 8 700 sotilasta, 185 ilma-alusta ja 240 ajoneuvoa. Päämääränä oli tarkastaa LÄNSP:n ilmavoimien ja ilmatorjuntayhtymien valmius. Skenaariossa vastustaja toteutti mittavat ilmahyökkäykset Venäjää vastaan sekä risteilyohjuksin että lentokonein. Harjoitus toimeenpantiin voimakkaan häirinnän alaisena.

Ilmavoimien yksiköt harjoittelivat ilmataistelua osin hyökkääviä ilma-aluksia ja osin risteilyohjuksia vastaan. Harjoitus toteutettiin sekä päivä- että yöaikaan. Harjoituksen aikana harjoiteltiin myös ilmatankkausta sekä ilmasta tapahtuvaa taistelunjohtamista ja ilmavalvontaa.

Ilmakuljetusyksiköt toteuttivat S-300 pattereiden siirrot perusryhmityksestä Ashulukin harjoitusalueelle. Useampia momentteja on saattanut sisältyä harjoitukseen, mutta ainoastaan tämän olen löytänyt tähän mennessä.

Ilmatorjuntayksiköihin liittyen neljä (4) S-300 -rykmenttiä siirrettiin Ashulukin harjoitusalueelle ilmateitse, missä ne suorittivat harjoitusmomenttinsa. Annetun tiedon perusteella 11 simuloidusta Venäjää kohti ammutusta risteilyohjuksesta 9 onnistuttiin tuhoamaan tai torjumaan.

Tästä valmiusharjoituksesta tehty alustava johtopäätös on se, että johtamisjärjestelmät eivät täytä tehtävien täyttämisen edellyttämiä vaatimuksia. Harjoituksen johto oli kuitenkin tyytyväinen tulokseen kokonaisuutena, sen osoittaessa, että Venäjän ilmapuolustus kykenee torjumaan alueensa koskemattomuuden loukkaukset sekä ilma-aluksia että risteilyohjuksia vastaan, ja presidentti Putinin ilmaistua tyytyväisyytensä.

Muuta. Näiden suurten medianäkyvyyttä saaneiden harjoitusten lisäksi on järjestetty suuri määrä pataljoonaharjoituksia. Kolmannen vuosineljänneksen ajalle on suunniteltu noin 500 pienempää harjoitusta.

MERKITYS

Kaikissa valmiusharjoituksissa johtamisjärjestelmä on noussut esiin heikkoutena. Osin siksi, että henkilöstö ei osaa käyttää sitä, ja osin siksi, että se ei toimi tyydyttävästi. Tämä on heikkous, jota Venäjän vastustaja voisi käyttää saadaksen johtamisyliotteen ratkaisukohdassa.

Maahanlasku- ja merijalkaväkiyhtymiä voidaan pitää yleisesti korkeatasoisina, sillä juuri näiden yhtymien on valmiusharjoitusten yhteydessä kerrottu vastanneen asetettuihin vaatimuksiin.

Kolme suurempaa harjoitusta toteutettiin enemmän tai vähemmän rinnakkaisesti: Ladoga 13, DA:n strategisen pelotteen harjoitus ja valmiusharjoitus 2. Maantieteellisesti harjoitukset tapahtuivat LÄNSP:n ja ESP:n alueella, DA:n harjoituksen kattaessa isomman alueen. Tämä saattaa viitata yleisesikunnan samanaikaiseen johtamisharjoitukseen huomioiden harjoitusjoukkojen suuren vahvuuden.

DA:n harjoitus ansaitsee enemmän selvennystä. Helposti on kuviteltavissa skenaario, jossa yhtäältä torjuttiin länsivaltojen ilmavoimat (Ladoga) ja toisaalta iskettiin länsivaltioihin kaukotoimintailmavoimilla. @reservofficer1 muodostaman kuvan mukaan DA:n täytyy lentää Suomen sivuitse päästäkseen Atlantille. Samanaikainen LÄNSP:n harjoitus saattaa viitata skenaarioon, jossa harjoiteltiin iskua Natoa vastaan sen hyökätessä.

LÄNSP:n ilmapuolustusjoukkojen kyky kohdata korkeateknologinen vastustaja vaikuttaa hyvältä, ottaen huomioon sen että valmiusharjoitus toteutettiin voimakkaan elektronisen sodankäynnin aikana. Tämä yhdistettynä yhteistyöhön Valko-Venäjän kanssa ja suunniteltuun ilmavoimien ja ilmatorjuntajoukkojen etuvoittoiseen sijoittamiseen luo riittävän puskurivyöhykkeen Venäjälle.

Taktisten ja strategisten ydinaseiden etupainotteista sijoittamista pidän henkilökohtaisesti huolestuttavana, sillä se viittaa aikaisemman 80-luvun ajatusmallin muuttumiseen (so. ydinaseiden käytöllä on vain tappiollisia seurauksia).

JOHTOPÄÄTÖKSET

Mainittuihin puolustushaaroihin on ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen aikana kohdistunut valmiusharjoitus. Tämä viittaa osaltaan siihen, että ylempi johtoporras (esimies) haluaa luoda selkeän kuvan siitä, miten asevoimien uudistus etenee, ja toisaalta siihen, että saatuihin raportteihin täysin ei luoteta, vaan haluataan itse muodostaa kuva asevoimien tilasta.

Venäjä vaikuttaa tuttuun tapaan harjoittavan pienempiä, mutta strategisesti tärkeitä yhtymiä suurempien harjoitusten kehyksessä. Etunä tässä on mahdollisuus salata toimintaa (esim. radiolähetteet yms) taustahälinään, mikä vaikeuttaa vastapuolen tiedustelua ja johtopäätöksien tekemistä.

Se mitä voimme nähdä, on kaksi erillistä jaksoa, jolloin ydinasejoukkoja on harjoitutettu isompien harjoitusten yhteydessä. Näitä yhtymiä tulee tarkkailla Zapad 13 aikana, jotta voidaan muodostaa selkeämpi kuva siitä, kuinka doktriinissa lausuttu ydinaseiden käyttö konfliktissa toteutetaan operatiivisesti.

Mitä tulee matalaan lähtötasoon (käänt. huom. ”mycket låg nivå”), niin mielestäni viimeisin LÄNSP:n valmiusharjoitus osoittaa, että Venäjän asevoimien taso ei enää ole matala; Venäjällä on valmiina joukkoja ja kalustoa, joiden kyky on parempi kuin omamme.


Originalet här: Rekapitulering av övningsverksamhet 1-2 Kv 2013.
Tack Jägarchefen! Du kan också följa Jägarchefen på Twitter.

Tala är Silwer…

Uppdaterat 25 april 2013: Enligt SvD har Ryssland bedrivit signalspaning mot Sverige på lördagen den 20 april under pågående övning CJSE 13 (16–26.4.2013). I samband med detta inlägg är det på sin plats att påpeka att det inte är skäl att blanda denna händelse ihop med långfredagen. Att välja att inte lyfta mot strategiskt bombflyg på övning för att själv bättre kunna inhämta underrättelser är förstås helt annat än att inte markera mot signalspaning riktat mot egna förband och staber på övning, som sker i omedelbar närhet av svenskt luftrum. Finskt intresse i det hela: 199 man starkt deltagande på övningen.

Länkar: SvD, Conrucopia?, lentoposti.fi, Aftonbladet, KKrVA.

Den svenska incidentberedskapen har fått hård kritik för sitt agerande under det som kallas skämtsamt kallas för den”ryska påsken”. Beslutet att inte möta ryska plan uppe i luften och ge tydlig markering har tagits emot nästan som ett avkall på konungarikets suveränitet.

Det finns faktiskt en rad goda orsaker att man låter bli att lyfta. Jag ska, utan särskild flygtaktisk expertis – och säkert i fel termer – plocka fram ett par av de vanligaste och mest uppenbara orsakerna med ett par resonemang:

  1. Inte avslöja egen beredskap – antingen dröjer man några minuter längre eller låter helt bli att lyfta lyfter på tok för sent, i syfte att ge falsk bild av beredskap.
  2. Följa taktisk manöver – Ryssland har höjt ambitionsnivån för strategiskt bombflyg; med radar- och signalspaning finns mycket att inhämta om nya taktiker, procedurer och tekniker. Det långa avbrottet i det strategiska flygets verksamhet har skapat en brist på underrättelser som man vill lappa. Enligt planer ska 30 Tu-22M3 bombflyg moderniseras till och med 2020. Ny taktik övas säkert redan idag.
  3. Följa elektronisk krigföring A-50 har nyligen moderniserats. Genom att anpassa egen strålning kan man effektivt via signalspaning fånga upp och analysera signaler och specifikt komma fram till vilka vågformer, sändarstyrkor och vilken utrustning som används mot markbaserad radar.
  4. Följa vapenmanöverradiotrafik, attackprofiler och -formationer med mera kan avslöja vilka vapen som avfyras i ett fingerat angrepp. Det är inte särskilt lätt, men fullt möjligt att skilja på avfyringsprocedurer för enbart konventionella robotar och sådana robotar som kan bära kärnstridsspets.
INTEL-COGNITIVE-maskirovka
Konceptuell bild av olika nivåer av maskirovka.
Källa: Wikimedia Commons.

Med tanke på att Sverige gavs förvarning om omfattande rysk övning och flygningar, att ökad aktivitet över Östersjön inte är någon överraskning och att liknande övningar gjorts av Ryssland över Guam och Japan, så är det inte helt omöjligt att det var fråga om ett medvetet val. Eftersom informationen redan är bearbetad och inhämtad, så kan avslöjandet också vara gynnsamt.