Kyber, osa 1 – kentältä avaruuteen

Det svenskspråkiga inlägget hittar du här.

Hyvä lukija!
Tämä on kutsu Sinulle keskustella, jakaa ajatuksia ja mielipiteitä. Tavoitteena parempi käsitys ilmiöstä. Jaa linkkejä ja lukuvinkkejä kommenteilla ja Twitterissä!

Kyberistä en tiedä paljoakaan.

Taikuri itse ensimmäisen osan kirjoitettuaan.

Taistelukenttä!

Jalkaväkitaustaisena sotilaana ymmärrän juuri ja juuri kolmea ulottuvuutta (maa, meri, ilma). Joidenkin nykyaikaisten teorioiden mukaan perinteinen taistelukenttä on kehittynyt 4- tai 5-ulotteiseksi taistelutilaksi, missä 4. ulottuvuuden muodostavat sähkömagneettinen spektri ja avaruus ja 5. ulottuvuus on informaatioavaruus. Ihan loogista, koska sensorit toimivat sähkömagneettisessa spektrissä. Tehokas datafuusio antaa meille enemmän tietoa vastustajasta kuin yksittäiset tiedonmuruset yhdistettynä. Ulottuvuuksista puhuttaessa voidaan joukkoon myös sekoittaa politiikka, talous ja kulttuuri. Jako taktiseen ja strategiseen tasoon selventää asiaa ja vähentää tarvetta laajentaa ulottuvuuksia. Toisaalta nämä kolme ”ulottuvuutta” voidaan nähdä rinnakkaisina avaruuksina, joissa yhdessä ulottuvuudessa suoritetut toimet vuotavat seurauksina ja vaikutuksina viereiseen ulottuvuuteen.

Kuudes ulottuvuus

Olen myös kuullut puhuttavan kuudennesta ulottuvuudesta, jotta nykyään kuvataan (globaalina) mieliavaruutena, muun muassa mielipiteinä, tahtona ja moraalina. Tämä ei ole mikään uusi ulottuvuus, vaan sen ovat hyvin kuvanneet klassiset sotateoreetikot J.F.C Fuller, Carl von Clausewitz och Sun Tzu.

6. ulottuvuus on ajankohtainen kun informaation saatavuus ja käytettävyys on parantunut tietokoneiden ja median myötä. Tämä ei kuitenkaan ole kyberiä, vaan sosiaalista mediaa (some). Israelin (@IDFSpokesperson) some-operaatiot Hamasia (@AlQassamBrigades) vastaan voidaan kuvata narraatiosodankäyntinä, joka hyödyntää 1-3. ulottuvuuden tapahtumia vaikuttaakseen 6. ulottuvuuteen. Parempi esimerkki toiminnasta eri taistelutilan ulotttuvuuksien välillä on ehkä erikoisjoukko Navy Seals, joka operoi maalla, merellä ja ilmassa, mutta saa toimintaedellytyksensä informaatiosta (tiedustelu) ja avaruudesta (sm spektri ja sateliitit) ja jonka johtaminen tapahtuu 4. ulottuvuudessa. Toiminta suunnitellaan siten, ettää halutut vaikutukset ilmaantuvat sekä fyysisinä taistelukentällä että psyykkisinä ja moraalisina 6. ulottuvuudessa.

Cartoon by Kevin Kallagher.
© Kevin Kallaugher. Used with express permission of the author.

 

Kyber

Kyberistä en tiedä paljoakaan, joten ajattelen ääneen. Kybeersotaa ei käydä informaatiouavarudessa, vaan sähkömagneettisessa spektrissä. Sm spektrin ylitse tehtävillä hyökkäyksillä hyödynnetään verkostojen haavoittuvuuksia ja vaurioitetaan fyysisiä ja virtuaalisia järjestelmiä, tarkoituksena kiistä niiden vapaa käyttö vastustajalta, saada haltuun tietoa ja paljon muuta. Kybersota ei ole vielä kohdannut rajoja. Uskon, että rajoittavaksi tekijäksi muodostuu riippuvaisuutemme verkostoista ja tietojärjestelmistä ja niiden keskinäisriippuvuuden kehitys. Kyberin vallankumous on syntynyt, koska informaatioyhteiskunta mahdollistaa 4. ulottuvuuden kautta tehtävät hyökkkäykset kaikkiin muihin ulottuvuuksiin.

Some-sodankäynti hyödyntää informaation vapautta globaalin mielipiteen muodostamiseksi. Yhden some-sodan perusteella on paha sanoa mitään, mutta vaikuttaa siltä, että some-sodankäynti ei omaa riittävää potentiaalia ollakseen muuta kuin informaatiosodankäynnin tukitoiminto.

Kyber puolestaan on jotain aivan uutta, joka saattaa läpäistä kaikki ulottuvuudet ja tasot. Elämme kiinnostavaa murroksen aikaa, joka muistuttaa Vietnamia (media), Persianlahden sotia (tietokoneet ja informaatio) ja Kuuban ohjuskriisiä (ydinasepelote). Pohtiessani näiden kolmen sodankäyntiin vaikuttavan tekijän kehitystä uskallan todeta, että kybersodan säännöt ja rajoitukset eivät vakiinnu pitkään aikaan.

Cyber, del 1 – den n:te dimensionen.

Suomenkielisen version löydät täältä.

Motiv
Det här är en inbjudan till Dig att diskutera (kommentera) och dela tankar och åsikter. Målbild: ökad förståelse för all things cyber. Dela gärna länkar till texter via kommentarer och på Twitter!

Om cyber vet jag väldigt lite.

Trollkarlen själv efter det första inlägget om cyber.

Stridsfältet!

Med min infanteribakgrund har jag ofta svårt att tänka i flere än tre dimensioner (land, sjö och luft). Men enligt vissa moderna teorier är har detta traditionella stridsfält utvecklats till ett 4- eller 5-dimensionellt stridsrum (stridsrymd), där den fjärde dimensionen utgörs av det elektromagnetiska spektret och rymden och den femte dimensionen är något jag vill kalla för informationsdomänen. Detta verkar helt logiskt, eftersom t.ex. sensorer nyttjar em-spektret. En effektiv informationsutvinning ger oss mera kunskap om vår motståndare än enskilda bitar av data. Om vi inte definierar ordet dimension alltför noggrant kan vi lätt i samma mening tala om politiska, ekonomiska och kulturella dimensioner. Här tror jag att det lönar sig att göra skillnad på taktisk och strategisk nivå, men man kunde även se de militära, politiska, ekonomiska och kulturella rummen som parallella universum, som är interagerande så att verkan och effekter spiller över från ett universum till ett annat.

Den sjätte dimensionen

Jag har även hört om den sjätte dimensionen som i nutid beskrivs som den (globala) kognitiva rymden, dvs. åsikter, vilja och moral. Denna dimension är inte ny utan återfinns på både strategisk och taktisk nivå i klassiska militärteoretiska verk av J.F.C Fuller, Carl von Clausewitz och Sun Zi.

Den 6e dimensionen har blivit aktuell då information blivit mera tillgängligt och lättspritt i och med datorer och media. Detta är inte cyber, utan social media (SoMe). Israels (@IDFSpokesperson) SoMe-operationer mot Hamas (@AlQassamBrigades) kan ses som narrativ krigföring i 5e dimensionen, som utnyttjar händelser på stridfältet (1-3. dimensionerna) för att direkt påverka den 6e dimensionen. Ett enklare exempel på orsak i en dimension och verkan i en annan är Navy Seals som opererar på land, till sjöss och i luften, men får förutsättningar för sina insatser från informationsöverlägsenhet (underrättelser), rymden (satelliter) och leds i den 4e dimensionen. Deras aktiviteter är planerade så, att de ska bidra till effekter både på det tredimensionella stridsfältet och i den 6e dimensionen (åsikt, moral).

Cartoon by Kevin Kallagher.

© Kevin Kallaugher. Used with express permission of the author.

 

Cyber

Om cyber vet jag väldigt lite, så jag måste tänka högt. Cyberkrig förs inte i första hand i informationsdomänen, utan i det elektromagnetiska spektret, där angrepp handlar om att via nätverk utnyttja svagheter och skada system i syfte att tvinga motståndare till att t.ex stänga eller begränsa användningen av sina system, få tillgång till information och mycket mera. Cyberkrigföring har inte ännu mött gränser och jag tror att gränserna sätts på basen av hur beroende vi är (och vill bli) av sammanlänkade och ömsesidigt beroende datanätverk. Det som är så revolutionerande med cyber är att det moderna informationssamhället bjuder på möjligheter att via den 4e dimensionen utföra angrepp som kan påverka alla de övriga dimensionerna i stridsrummet.

SoMe-krigföring bygger däremot på att informationsfriheten utnyttjas till egen fördel i åsiktsbildande syfte. Det är svårt att på basen av ett SoMe-krig säga något, men det verkar som om denna typ av verkan egentligen bara är en stödkunktion. Den är inte självständig, då den baserar sig på skildrande av händelser på stridsfältet. Den verkar inte heller ha tillräcklig kraft för att ändra åsikter.

Cyberkrigföring verkar däremot vara något helt nytt, då man via en dimension kan påverka alla andra dimensioner och nivåer. Vart det bär och vad det blir får vi se. Vi lever i en lika intressant brytningspunkt mycket lik Vietnam (massmedia), Gulfkriget+ (informationsövervälde) och Kubakrisen (kärnvapenavskräckning, MAD). Ser vi på utvecklingen av dessa tre ”dimensioner” så kan vi konstatera att regelverket (ordning och reda) kring dessa skapades väldigt sent efter uppfinning.