Finlands försvar – motsvarar beställningen leveransen?

Då detta inlägg är kritiskt till försvarsmakten, så ber jag läsare observera att åsikterna jag uttryckt är mina egna. De reflekterar inte nödvändigtvis försvarsmaktens officiella linje.


Ingen vet?

Det är förbannat svårt att hitta offentliga uppgifter om hur den finska försvarsmakten löser sina viktigaste uppgifter.

Detta är en av orsakerna till den undermåliga, expertstyrda och auktoritetsfruktande försvarspolitiska debattkultur som vi har i Finland. Det är inte så lätt för gemene man eller kvinna att bilda någon uppfattning om hur väl vi löser våra uppgifter, hur effektiva vi är och hurdana resultat vi når.

Meanwhile in Sweden

I motsats till Sverige, var det mesta angående typer av förband, deras antal, beredskaper med mera är helt, eller till större delar offentligt och tillgängligt, så är det i Finland sekretessbelagt och den offentliga informationen så splittrad att det är svårt för ett proffs att se helheten.

Försvarsmakten bör redovisa för leveransen på ett sätt som tydligt fastställer resultatansvar och ekonomiskt ansvar.

Ja, vilka förband ska Sverige ha, var är dom och vilken beredskap har dom?
Kolla det årliga regleringsbrevet från riksdagen till myndigheten. Hur väl uppfylldes målen? Kolla försvarsmaktens årsberättelse!

Hur bra eller dåligt har vissa verksamhetsgrenar skötts och vilka konsekvenser har det för försvarsmakten? Hur väl motsvarar försvarsmaktens verksamhet givna inriktningsbeslut? Ta en titt på Riksrevisionens avslutade granskningar eller FOIs rapporter.

Bild: Försvarsmakten / Mika Koskinen.
Bild: Försvarsmakten / Mika Koskinen.

Beställning och leverans

Finland, då? Försvarsmaktens årsrapporter är jättefina trycksaker, men berättar föga om hur uppgifterna löstes. Däremot så ger dom en bra, trevlig och slät bild av verksamheten med noggrannt utvalda nyckeltal, som egentligen inte säger så mycket. Måluppfyllnaden berättar man om i behagliga ordalag och ibland nårr man mål som inte fanns i resultatavtalet. Nedan några utdrag ur en av dessa snygga berättelser:

  • ”Över 80 procent av medborgarna stöder den allmänna värnplikten.”
  • ”Försvarsmaktens viktigaste kärnfunktioner har år 2011 kunnat upprätthållas på nästan normal nivå.”
  • ”Verksamheten representerar kvantitativt dock inte den nivå som vår långvariga erfarenhet visat att är nödvändig.”
  • ”Försvarsmakten har burit sitt samhälleliga ansvar även genom att göra upp en miljöstrategi och miljöplan.”

Det ekonomiska bokslutet då? Nej, bokslutet granskas visserligen av Statens revisionsverk, men bara granskningsberättelsen hittas på nätet. Något ”regleringsbrev” av riksdagen? Nej, riksdagen godkänner Statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse, men befattar sig inte offentligt i detaljer såsom typ och antal av förband och deras beredskaper.

Bästa bilden av beställningen får vi i Försvarsministeriets resultatmål för försvaltningsgrenen 2013. Visserligen gör flugs**tet i bilga 2.1 att önskade resultatnivåer är ganska svåra att urskilja.

Läser man från Statens budgetproposition 2013 så är beställningen på de tre uppgifterna lite tydligare:

Ett effektivt försvarssystem  
Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som ger en tillfredsställande förvarning. 4
Försvarsmakten har övervakat den territoriella integriteten och förebyggt och vid behov avvärjt territoriekränkningar. 4
Försvarsmakten har beredskap att avvärja användning eller hot om användning av militära maktmedel i hela landet. 3
Försvarsmakten kan fastställa var tyngdpunkten ligger i enlighet med vad varje situation kräver då den avvärjer användningen av militära maktmedel. 3
Försvarsmakten utvecklar värnplikten och det frivilliga försvaret som en del av reformen av försvarsmakten. 3
De värnpliktigas sociala och ekonomiska ställning utvecklas i en tvärsektoriell arbetsgrupp som leds av försvarsministeriet. 4
Försvarsmakten tryggar det kostnadseffektiva personalsystemets funktion så att försvarsmaktens uppgiftsstruktur är granskad och personalens kunnande, funktionsförmåga och arbetshälsa är tryggade. 3
Den materiella kapaciteten upprätthålls och uppdateras återhållsamt och man sköter de förbindelser som ingåtts. 3
Försvarsmakten integrerar Natos kapacitetskrav i tillämpliga delar i utvecklandet av trupperna. 3
Försvarsmakten inriktar fastighetsinvesteringarna genom att prioritera projekt som främjar säkerhet, hälsan hos personalen och dem som utbildas, krav vid undantagsförhållanden, förvaltning av material och miljövård. 3
Försvarsmakten förbättrar kostnadseffektiviteten vid uthyrningen av de personalbostäder som den förfogar över så att kostnaderna för tomma bostäder uppgår till högst 0,5 miljoner euro per år. 3
   
Ett tryggt samhälle  
Försvarsmaktens beredskap att stödja andra myndigheter upprätthålls. 4
   
Stärkande av den internationella säkerheten  
Försvarsmakten utför krishanteringsuppdrag som den har tilldelats. 4
Försvarsmakten upprätthåller beredskap för deltagande i nya insatser eller utbildnings- och rådgivningsuppdrag. 4
Säkerheten och skyddet i samband med tjänstgöringen utvecklas så att den materiel som är nödvändig med tanke på omständigheterna och uppgifterna alltid levereras till de trupper som deltar i insatser. 4
Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1–5. Bedömningsskalan är indelad så att 1=Målet har slopats, 2=Målet har inte realiserats, 3=Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5=Målet har överskridits.  

Va’! Beträffande rikets militära försvar (Ett effektivt försvarssystem), så tänker vi bara fullt uppnå tre (3) av elva (11) resultatmål, varav ett handlar om någon tvärsektoriell arbetsgrupps möten!? Är det här det vi verkligen vill ha?!

Leveransen då? Den lär aldrig bli offentlig, då Försvarsministeriet uttryckligen kräver en för myndighetsbruk säkerhetsklassad årsrapport. För den här beställningen utan något som helst intyg på efterlevnad är vi färdiga att betala 2,36 miljarder euro om året?! Det är minsann försvarsvilja…

Om offentlighet, sekretess och en känga

Försvarsmakten har två slags ansvar gentemot folket; resultatansvar och ekonomiskt ansvar. Uppfyllnaden av dessa, inom den referensram som sätts av lagrummet, ska kunna granskas av varje enskild medborgare. Informationen ska inte behöva sökas särskilt utan myndigheten ska informera medborgarna om sin verksamhet. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet förutsätter ”öppenhet och en god informationshantering i [verksamheten]” som ska bidra till ”att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen.

Det är inte alltså så, att allt som handlar om rikets försvar vore sekretessbelagt. Den starka sekretesspresumtionen betyder att en myndighetshandling är hemlig, utom då det är uppenbart att utlämnande av handlingen inte har menliga konsekvenser. Lagens 24 § mom 10 punkt innebär dock inte absolut sekretess. Absolut sekretess används endast för att skydda privata intressen. Vid utövande av offentlig makt bör en onödigt omfattande sekretess (mao. excess i nödvärn) undvikas, då den skulle försvåra möjligheterna att övervaka utövandet av offentlig makt.

Dagens känga går till Försvarsministeriet som utan att ta ställning till innehållet lagvidrigt kräver att den noggrannare årsrapporten ska vara sekretessbelagd. Det vore naturligare att större delar av handlingen skulle vara offentliga och det hemligstämplade stoffet skulle samlas i bilagor.

Försvarsmakten bör redovisa för leveransen på ett sätt som tydligt fastställer resultatansvar och ekonomiskt ansvar. De nuvarande pamfletterna fyller inte detta krav. Beställaren har rätt att granska leveranser och sedan antingen ta emot den eller skicka tillbaka till leverantören.