Om bloggen

Idéen med denna blogg är enkel. Denna blogg ska bidra till finsk säkerhets- och försvarspolitisk diskussion och opinionsbildning. Den fullständiga motiveringen för bloggen kan du läsa här. Nedan ett kort utdrag.

Begränsningarna i yrkessoldaters yttrandefrihet slopades sent i Finland och vi har kanske inom vår organisation en kvarleva att betrakta uttalade åsikter om försvar och säkerhet som politik. Måhända av historiska skäl och en viss tröghet inom organisationen anses det inte lämpligt för officerare att debattera om de inte skilt beordras att göra så. Jag ska försöka antasta detta och förklara min ståndpunkt som personliga plikter:

  1. Befälet i försvarsmakten leder utbildningen av soldater – män och kvinnor; beväringar, reservister och anställda – som utgör ett väldigt representativt tvärsnitt av samhället. Vi påverkas av och har inflytande på samhället. Jag sitter inte på en öde ö eller i en sandlåda.
  2. Finlands säkerhetspolitiska omgivining är inte konstant. Vi måste följa med och bedöma förändringar för att kunna möta framtida utmaningar. Våra utvecklingsprogram strävar till att skapa kvalificerade förmågor för framtiden. Jag kan inte ligga i (kalla krigets) skyttegravar och vänta med huvudet nere bara för säkerhetens skull.
  3. Vi utbildas till att lyssna, tänka, bedöma, fatta meningar och beslut. Beslut fattas av behöriga chefer, som förutsätter att alla medverkande underordnade ger sina motiverade synpunkter och därmed bidrar till bästa möjliga beslut. Våra beväringar och reservister förväntar sig att vi kan diskutera med dem och bidra till åsiktsbildning. Denna blogg handlar inte om beslut, men jag vill och kan bidra till att forma väl motiverade åsikter.

Med denna utgångspunkt vill jag starta en finlandssvensk försvarsblogg, som förhoppningsvis bidrar till att öka debatten om och förståelsen för försvarsmakten, bjuder på en snäv insiderblick till den reform vi är i och kanske, bara kanske, ger en uppfattning om försvarets och säkerhetens breda fält.

Anonymiteten? Jag ska inte smutskasta eller förhärliga vårt försvar och inte heller gå in på hur kassa eller toppen vi har varit, utan ge mina synpunkter på nutiden och sträva till att blicka in i framtiden. I den fasta tron att vi är en modern organisation med framåtanda, som får sin livskraft från medarbetarnas puls och engagemang. Jag vill stå bakom min åsikt med mitt eget namn, samtidigt som jag förstår och accepterar att alla inte kan och vill det. Kommentera med namn eller pseudonym.

Observera att åsikterna jag uttryckt är mina egna. De reflekterar inte nödvändigtvis försvarsmaktens officiella linje och inte heller något annan offentligt eller privat samfunds ställning.